Het aanvraagformulier

Regels en Voorwaarden

•  Een geldelijke bijdrage van de stichting kan maximaal veertig procent (40 %) bedragen van het totale budget van een project of van de jaarlijkse kosten van een project, ingeval een project meerdere jaren loopt.
N.B. de beperking van 40 % geldt niet voor projecten tot € 5.000,00.
•  Een geldelijke bijdrage van de stichting kan maximaal € 25.000,00 per project bedragen.
•  Te laat ingediende aanvragen of aanvragen voor reeds gerealiseerde projecten worden niet gehonoreerd.
•  Declaraties n.a.v. een toegekende aanvraag dienen binnen 3 maanden na de betreffende activiteit te worden ingediend.
Daarna vervalt het recht op een mogelijk toegezegde bijdrage of uitkering.
•  Geldelijke bijdragen worden uitsluitend aan rechtspersonen verstrekt.
•  Het fonds van de 'Stichting Durate' is er, om naast mogelijke ondersteuning via eventuele andere bronnen of sponsoring (die door de aanvrager zelf geregeld wordt), een deel van de kosten van de te organiseren activiteiten of evenementen, middels een financiële bijdrage, voor haar rekening te nemen .
•  Het fonds is niet beschikbaar voor het ondersteunen van commerciële projecten.
•  Het fonds is niet beschikbaar voor investeringen in "steen".
O.m. wordt hieronder verstaan de kosten die gemaakt worden voor/door een verbouwing/uitbreiding/investering in vastgoed/gebouwen.
•  Het fonds is er niet om een te organiseren activiteit/evenement voor het grootste deel te faciliteren c.q. financieel sluitend te maken.
•  Een toekenning van een bijdrage in een voorgaand jaar betekent niet automatisch een goedkeuring en toekenning in het volgende jaar.
•  Bij toekenning wordt ook de afweging gemaakt in hoeverre deze bijdrage ten goede komt aan de inwoners van Waarder.
•  Bij publicatie m.b.t. het evenement, in bijvoorbeeld een flyer of krant, wordt van de aanvrager een vermelding verwacht dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit het fonds van 'Stichting Durate'.
•  Voorafgaand aan een bestuursbijeenkomst kunnen geen toezeggingen worden gedaan.

Het aanvraagformulier omvat vier pagina's en kan
   HIER   
als afdrukbaar PDF-bestand worden gedownload.