Het verleden


STICHTING VERENIGINGSGEBOUW WAARDER


Onder deze naam heeft van 1960 tot voor enkele jaren in Waarder het gemeenschapsgebouw Durate bestaan.

Deze multifunctionele voorziening voor de leefgemeenschap Waarder bleek door -onder meer- de afnemende belangstelling en toenemende concurrentie uiteindelijk niet meer exploitabel te zijn.
Het bestuur besloot in overleg met het gemeentebestuur daarop tot verkoop van het gebouw met de bijbehorende grond.
De opbrengst werd in een nieuwe stichting ondergebracht ten behoeve van de leefgemeenschap Waarder.

De daartoe benodigde stappen zijn inmiddels afgerond met een statutenwijziging waarbij o.a. de naam is gewijzigd in Stichting Durate.

Het heden


STICHTING DURATE


De Stichting Durate is verheugd de verenigingen en organisaties in Waarder thans te kunnen attenderen op het fonds. Het bestuur streeft, met in achtneming van de historie, naar een rechtvaardige verdeling van een fonds dat ook een zekere duurzaamheid moet kennen.
Immers: meer dan veertig jaar hebben generaties dorpsinwoners gebruik gemaakt van het gebouw Durate en volgens ons zouden ook toekomstige generaties iets moeten hebben aan het kapitaal dat de gemeenschap van Waarder heeft voortgebracht.

Rechtvaardig in die zin dat alle groeperingen in de dorpsgemeenschap in aanmerking kunnen komen voor een uitkering uit het fonds.

Duurzaam in die zin dat per aanvraag onder bepaalde voorwaarden niet meer dan €25.000,-- zal worden toegekend.

Hoe nu verder:


 


Deze folder is bedoeld als informatie voor verenigingen en organisaties in de leefgemeenschap Waarder die op grond van de doelstellingen van de Stichting Durate in aanmerking wensen te komen voor een bijdrage in de kosten van hun activiteiten. Zij kunnen daartoe een onderbouwd verzoek bij het secretariaat indienen.

De bestuursleden zijn gaarne bereid u nadere inlichting te verschaffen.
Zie ook de informatie onder de menukeuze:
 Uittreksel statuten  en  Aanvraagformulier .Kb. 24 juli 1816.
Het wapen van de toenmalige gemeente Waarder. Wapen van zilver waarop drie waarden in hunne natuurlijke kleur.