Uittreksel statuten
Stichting Durate

Doel:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van geestelijke, sociale en culturele belangen van de plaatselijke gemeenschap in Waarder en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting kan daartoe ten behoeve van plaatselijke projecten geldelijke bijdragen verstrekken met dien verstande dat:

 • een geldelijke bijdrage van de stichting maximaal veertig procent (40%) kan bedragen van het totale budget van een project of van de jaarlijkse kosten van een project, ingeval een project meerdere jaren loopt.
N.B. de beperking van 40% geldt niet voor projecten
tot €5.000,-;
 • een geldelijke bijdrage van de stichting maximaal €25.000,-(geïndexeerd) per project kan bedragen;
 • aanvragen voor reeds gerealiseerde projecten niet worden gehonoreerd;
 • geldelijke bijdragen uitsluitend aan rechtspersonen zullen worden verstrekt.


Verantwoording:

De jaarstukken worden door de stichting ter kennisneming toegezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente.