EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE   2021 (bedragen zijn in € )
Omschrijving van de post Bedrag
INKOMSTEN
01. Rente spaarrekening 10,66
TOTAAL 10,66
UITGAVEN
02. Kosten bank 119,40
12. Verzekering 434,07
13. Diverse kosten 43,41
14. Uitgekeerde bedragen 450,00
TOTAAL 1.046,88
TOTAAL (=afname saldo) -1.046,88
Uitgekeerde bedragen in 2021
St.Huiskamer van Waarder - Kerst senioren 450,00
TOTAAL 450,00
Balans per 31 december 2021 (bedragen zijn in € )
|
Bankrekening157,27 |
Spaarrekening115.533,92 | Kapitaal115.691,19
|
TOTAAL115.691,19 | 115.691,19
( Accoord kascontrole 04-2022     )